Projekter

Her kan du se en oversigt over KøgeBibliotekernes igangværende og afsluttede projekter.

Igangværende projekter

Læseblus – en guide til brugerdrevne læsefællesskaber

Projektet udvikler og tester en brugerdreven litteraturformidlingsstrategi til, hvordan vi som biblioteker kan sætte blus for flere borgeres lyst til at opstarte og vedligeholde brugerdrevne fællesskaber med litteraturen i fokus. Fællesskaber som skal være med til at (gen)antænde læselysten for borgerne. Projektet ønsker at skabe succesfulde brugerdrevne læsefællesskaber, og vil undersøge, hvad der er vigtigt for, at fællesskaber kan bestå. Dette kobles med individet i samtidens øgede behov for at indgå i fællesskaber, hvor vi vil bruge litteraturen som bindeled. Projektet har som formål at nå bredt ud i kommunen for at tydeliggøre biblioteket som katalysator for litterære aktiviteter.

Erfaringerne fra konceptfasen udmunder i et brugervenligt koncept og en guide til, hvordan biblioteker kan arbejde med borgernes begejstring og engagement som primus motor for læsefællesskaber samtidigt med, at projektet får flere borgere i kommunen til at læse. Konceptet skal kunne bruges af biblioteker i hele landet, der ønsker at igangsætte brugerdrevne aktiviteter for få ressourcer.

Der udvikles endvidere en guide tiltænkt brugerne, der hjælper dem igennem til, hvordan litteraturen kan bruges som bindeled i en social kontekst.

Til udvikling og sparring af konceptet indgår Nadja Pass, udvikler af Borgerlyst og Samtidens Akademi, i hele projektets løbetid. Pass har stor erfaring med fællesskaber og brugerinddragelse, samt hvordan man skaber rum og tid til fordybelse og samtaler i et travlt samfund.

I projektet deltager 5 biblioteker fra Sjælland og Bornholm, og konceptet afprøves og testes lokalt. Det endelige koncept skrives på baggrund af de lokale erfaringer, der bliver indsamlet og bearbejdet. Vi arbejder med metoden Design Thinking. Brugerne bliver lokalt inddraget, og fungerer dermed som en væsentlige kilde til det færdige koncept.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Projektet afsluttes i marts 2019.

Kontaktperson: Projektleder Rasmus Sonne Lindahl

 

Familiesprog for de 3-5 årige

Køge-, Stevns- og Gentofte Bibliotekerne vil, i samskabelse med forældre, bedsteforældre og andre fagligheder, udvikle et sprogstimuleringskoncept, der inspirerer til gode læringsmiljøer i hjemmet. Der udvikles et idékatalog med anbefalinger til hvordan familier selv kan styrke børns sprogudvikling løbende, samt anbefalinger til hvordan biblioteker og dagtilbud i praksis kan gå i dialog med familier omkring barnets sprog. Metodisk arbejdes der med Design Thinking og samskabelse. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Projektet afsluttes i maj 2018.

Kontaktperson: Projektleder Mie Aksglæde Olsen

 

Afsluttede projekter

Strategi for biblioteket i digitaliseringen - 2017

Projektet har bidraget med input til en arbejdet med en intern strategi for biblioteket i digitaliseringen.

Kontaktperson: Projektleder Rasmus Sonne Lindahl

 

Det Kulturinddragende Bibliotek - 2017

Biblioteket har med ønsket om at stimulere til kunst og kultur og åbnet op for biblioteket som samarbejdspartner for at styrke medborgerskab og fællesskab for borgeren. I projektperioden (2017) har biblioteket indgået og afprøvet 3 forskellige samskabende aktiviteter med borgere og foreninger i Køge. På baggrund af erfaringer, opsamlet blandt partnerne i en fokusgruppe med efterfølgende interviews - og blandt projektdeltagerne løbende under projektperioden er projektet kommet med en række anbefalinger omkring samskabelse. Projektet kan samlet påvise positive effekter ved samskabelse, opstiller en struktureret arbejdsform og peger på en række udfordringer for medarbejdere og organisation i samskabelse.

Kontaktperson: Projektkoordinator Mette Tew

 

Hit med historien - Køge Bys historie for børn

KøgeBibliotekerne er part i projektet og deltager i udarbejdelsen af de enkelte bøger og står for hjemmesiden.

Kontaktperson: Bibliotekschef Jytte Dahl

 

Synergi mellem folkebibliotek og campus

CAMPUS Køge og KøgeBibliotekerne har i 2016/2017 arbejdet sammen om et projekt med formålet at skabe ’synergi’ mellem bibliotek og campus med det mål at udvikle et nyt og spændende biblioteks- og læringsmiljø, der skal være til gavn for de studerende på CAMPUS Køge.

Projektet har afprøvet nye koncepter for bibliotekstilbud sammen med studerende, lærere og biblioteksansatte. Projektet har bidraget til at udvikle nye koncepter og anbefalinger som kobler tværsektorielle bibliotekstilbud i det fysiske rum (både på skolen og på biblioteket) samt i det virtuelle. Mere konkret har projektet afdækket, hvorledes bibliotekerne bedre kan understøtte studieforløb, faglig netværksdannelse og livslang læring blandt studerende.

Du kan blive klogere på anbefalingerne og projektet ved at hente guide og rapport via nedenstående links:

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Kontaktperson: Projektleder Anders Kragh Sørensen

 

Lytteklubber

Formålet med dette projekt har været at opstarte lytteklubber - klassiske og jazz - med den hensigt at grupperne bliver selvdrevne og faciliteres af biblioteket mhp. mødested og indhold.

I projektperioden 2016 er opstartet tre lytteklubber med fokus på klassisk musik og en lytteklub med fokus på jazz. Formen har skiftet mellem fordybelse, hvor forskellige temaer, genrer m.v. bragt i spil, samt diskussion og vidensdeling. Deltagerne har fået mere nuancerede musikopfattelser og fået nye redskaber til at ’åbne’ og debattere et musikværk, samtidigt med, at de oplever biblioteket som et kulturelt samlingspunkt. Kulturforståelse og fællesskabsfølelse blandt deltagerne er ligeledes blevet styrket.

Efterfølgende har deltagerne etableret forskellige former for nye musikfællesskaber.

Biblioteket har fået et nyt kendskab til målgrupperne samt erfaringer omkring opstart af brugerdrevne grupper, som der kan trækkes på i udviklingen af nye arrangementstyper.

Kontaktperson: projektleder Karen Vestergaard

 

DitBib - et Do-It-Together bibliotek

(Tidligere kendt som: KulturKarburator – Et Digitalt Makerbibliotek)

DITbib har i projektperioden (2015/2016) arbejdet med samskabende digitale lydprodukter, der produceres i bibliotekets rum af bibliotekets brugere. DITbibs produktioner er inspireret af Køges lokalhistorie, og projektet har indledt lokale samarbejder med Køge Kirke og Køge Arkiv.

Projektet har styrket bibliotekets udbud indenfor den smalle og eksperimenterende kunst. Biblioteket har arbejdet med rollen som facilitator af moderne lydværker med det formål at:

  • Tiltrække nye og klassiske brugere, der vil se nye sider af biblioteket
  • Biblioteket og dens platforme bliver et sted, hvor kreativ sparring foregår og kunstværker opstår

DITbib er skabt af KøgeBibliotekerne og Københavns Biblioteker med tilskud fra Udviklingspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med SNYK, 12byer, Jyderup Højshole, Jyderup Electronic samt Casper Cordes.

Se også Visuel Identitet

Kontaktperson: Projektleder Rasmus Sonne Lindahl

 

Kulturtjenestenetværk for hhv. skole- og dagtilbudsområdet - Etablering af kulturtjenestenetværk

Projektet havde som mål i projektperioden (2015/2016) at etablere et kulturtjenestenetværk i Køge Kommune for kulturinstitutioner samt skole- og dagtilbudsområdet med det mål:

  • lettere at formidle og finde relevante kulturtilbud til brug i hhv. dagtilbud og skoler
  • alle børn møder jævnligt kulturtilbud og –forløb. Samt at det fremover bliver naturligt og enkelt at udvikle forløb og projekter i fællesskab, på tværs af sektorer
  • børn og skolebørn i højere grad møder kunst og kultur i deres dagligdag ved at styrke relationerne mellem dagtilbud, skoler og kulturinstitutioner
  • ansatte i hhv. dagtilbud og skoler får indflydelse på og kendskab til kulturinstitutionernes tilbud
  • ansatte i kulturinstitutionerne får viden om og indarbejder denne viden i deres tilbud og forløb for dagtilbud og skoler

Kontaktperson: Projektkoordinator Mette Tew

 

ABCcafé

ABCcafé har i projektperioden (2015/2016) via 6 forløb med workshops for børnene udviklet i samarbejde af de involverede parter bidraget til et kulturelt fundament for det gode børneliv samt til sprogstimulering og læselyst.

Undervejs har der været et kompetenceløft af pædagoger i forhold til brug af flere billedbøger i dagligdagen. Projektet blev afsluttet med en fernisering og familiearrangement.

Projektdeltagerne har udviklet kulturelle aktiviteter til børn i samarbejde og har afprøvet forløb sammen, med fokus på kultur som løftestang til børns sprogstimulering samt har fået kendskab til aktiviteter med kunst.

Børnene har prøvet forløb, hvor de afkoder sproglige og visuelle udtryk og hvor de selv udtrykker sig visuelt.

Samarbejdspartnere: Dagtilbud i Køge Nord, Asgård SFO, Billedskolen (og Musikskolen)

Kontaktperson: projektleder Karin Larsen