Reglement

KøgeBibliotekernes reglement er godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune den 04.12.2017 og er aktuelt gældende.

Alle er velkomne på biblioteket. Det er gratis at benytte biblioteket, og alle kan låne bøger og andre fysiske materialer uanset bopæl.
 

Håndtering af persondata

Biblioteket overholder bestemmelserne i Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven) samt EU’s persondataforordning. 

Se hvad vi gemmer af oplysninger
 

Benyttelse

 • Alle kan gratis benytte biblioteket.
 • Alle kan låne bøger og andre fysiske materialer uanset bopæl.
 • Køge Kommunes borgere kan låne e-bøger og andre digitale materialer.
 • Biblioteket kan fastsætte et maksimalt antal reserveringer og begrænsninger i antallet af hjemlån.
 • For særlige serviceydelser kan der kræves betaling.
 • For benyttelse af selvbetjent bibliotek og bibliotekspunkter henvises til særlige betingelser.

Låner

 • Sundhedskortet fungerer som lånerkort.
 • Kortet er et personligt værdipapir, og du hæfter for alle lån foretaget med dit kort.
 • Du kan oprette dig som biblioteksbruger via koegebib.dk.
 • Ved oprettelse på biblioteket skal du vise gyldig legitimation, dvs. dit sundhedskort (evt. dit pas).
 • Når du bliver oprettet som låner, får du en selvvalgt pinkode til dit kort for at sikre både dig og biblioteket mod misbrug.
 • Børn og unge under 14 år kan vælge mellem at benytte sundhedskort eller lånerkort med selvvalgt pinkode.
 • Får du ny adresse, nyt telefonnummer eller ny mailadresse, skal du hurtigst muligt rette det på koegebib,dk, i app’en Biblioteket eller henvende dig til biblioteket.
 • Mister du dit sundhedskort/lånerkort - f.eks. ved tyveri - skal du omgående give besked til biblioteket, som spærrer kortet.
 • Hvis du ikke har fast bopæl i Køge Kommune, kan du i visse tilfælde blive opkrævet et depositum for lån af materialer.
 • Hvis du ikke har fast bopæl i Danmark, kan du få et lånerkort efter forevisning af gyldig billedlegitimation og adresseoplysning. Vi kan i visse tilfælde kræve et depositum for lån af materialer.

Lånetid

 • Lånetiden er som hovedregel 31 dage. Visse materialetyper har dog kortere lånetid, f.eks. 14 dage.
 • Lånetiden vil fremgå af udlånskvitteringen.
 • Det er låners eget ansvar at overholde lånefristen. Ansvaret gælder, selv om du ikke har modtaget en hjemkaldelse/ påmindelse.
 • Du kan forlænge dit lån ved at forny via koegebib.dk og app’en Biblioteket inden lånetidens udløb. Hvis materialet ikke er reserveret, kan du forlænge lånet op til tre gange. Bemærk, at visse materialer ikke kan fornyes.
 • På koegebib.dk og app’en Biblioteket kan du ved brug af din pinkode se dine aktuelle hjemlån, bestillinger og reserveringer.

Hvis lånetiden overskrides

 • Hvis lånetiden overskrides, skal der betales gebyr efter gældende takst uanset, om hjemkaldelse/påmindelse er modtaget eller ej.
 • Taksterne gælder for materialer, der er lånt samtidig, har samme lånetid og afleveres samlet.
 • Hjemkaldelse udsendes, når lånetiden er overskredet med 8 dage.
 • Opgørelse på erstatningsbeløb for de lånte materialer samt gebyr udsendes, når lånetiden er overskredet med 31 dage.
 • Gebyrer til biblioteket opkræves af Køge Kommune og kan betales via Mit Betalingsoverblik.
 • Køge Kommune følger almindelig procedure for inddrivelse af gæld, hvilket kan medføre yderligere omkostninger.

Udelukkelse af lånere

 • Lånere kan udelukkes fra brug af biblioteket, hvis lånte materialer gentagne gange ikke afleveres, eller afleveres i beskadiget stand.
 • Låneretten bortfalder, hvis du skylder 200 kr. og derover i gebyrer.
 • Skyldes over 2.000 kr. i erstatninger, foretager KøgeBibliotekerne en individuel vurdering om eventuel udelukkelse.
 • Så snart mellemværendet med biblioteket er afviklet, vil bibliotekets tilbud igen kunne benyttes.

Bortvisning og erstatning

 • Brugere af biblioteket, der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket.
 • Bortkommet og/eller beskadiget materiale skal erstattes efter takster fastsat af biblioteket - normalt materialets genanskaffelsespris inkl. tillæg for klargøring. Bemærk, at erstatningsprisen for videofilm/dvd kan være særdeles høj (1.000 kr. eller mere) pga. betaling for biblioteks ret til udlån af disse materialer.
 • Hvis bortkomne materialer og erstattede materialer afleveres indenfor 1 år fra erstatningstidspunktet, tilbagebetales erstatningsbeløbet mod forevisning af kvittering.
 • Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger lånerens afspilnings- eller IT-udstyr.

Godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget 04.12.2017